7.3. ალბათობის ფუნქციის თვისებები

დავუშვათ, \( X \) წარმოადგენს რაიმე შემთხვევით დისკრეტულ ცვლადს ალბათობის ფუნქციით \( f(x) \). მაშინ ფუნქციას გააჩნია შემდეგი 2 თვისება:
1. ნებისმიერი \( x \)-თვის სამართლიანია: $$ 0≤f(x)≤1 $$ 2. ყველა ცალკეული შედეგის ალბათობათა ჯამი 1-ის ტოლია: $$ \sum_{x} {f(x)}=1 $$

პირველი თვისება ფაქტიურად აღნიშნავს ჩვენთვის კარგად ნაცნობ ფაქტს იმის შესახებ, რომ ალბათობა შეუძლებელია იყოს უარყოფითი ან 1-ზე მეტი. მეორე თვისება ასევე არ უნდა იყოს სიახლე: იგი მიუთითებს, რომ ელემენტარულ ხდომილებათა სივრცეში ყველა ელემენტარულ ხდომილებათა ალბათობათა ჯამი უდრის 1-ს, ანუ თავად სივრცის ალბათობას.