7.4. კუმულატიური ალბათობის ფუნქცია

ხშირად სასარგებლოა ალბათური განაწილება სხვა სახითაც წარმოვადგინოთ.

რაიმე \( X \) დისკრეტული შემთხვევითი ცვლადისთვის კუმულატიური ალბათობის ფუნქცია, \( F(x) \), გამოსახავს ალბათობას იმისა, რომ \( X \) ნაკლებია ან ტოლია \( x \)-ისა, ანუ: $$ F(x)=P(X≤x) $$ სადაც \( F \) ნებისმიერ \( x \)-ში განსაზღვრული ფუნქციაა.

მაგალითად, მონეტის ორჯერ აგდების ექსპერიმენტის შემთხვევაში კუმულატიური ალბათობის ფუნქცია \( x=1 \)-თვის აღნიშნავს ალბათობას იმისა, რომ საფასური მოვა ერთხელ ან ნაკლებჯერ: $$ F(x)=F(1)=P(X≤1) $$