პარამეტრი

(ინგლ. parameter): პოპულაციის რაიმე რიცხვითი მახასიათებელი.

სტატისტიკა

(ინგლ. statistics): არის მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის მონაცემების შეგროვების, წარმოდგენის, ანალიზისა და ახსნის წესებს.