ბიზნეს ანალიტიკოსის ლექსიკონი

ელემენტარული ხდომილება

ელემენტარული ხდომილება ეწოდება შემთხვევითი ექსპერიმენტის ცალკეულ შედეგს.

მაგალითად, კამათლის გაგორების ექსპერიმენტში ელემენტარული ხდომილებები შეიძლება იყოს ციფრები 1-დან 6-მდე.