ბიზნეს ანალიტიკოსის ლექსიკონი

სტატისტიკა

ინგლ. statistics

სტატისტიკა არის მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის მონაცემების შეგროვების, წარმოდგენის, ანალიზისა და ახსნის წესებს.