ბიზნეს ანალიტიკოსის ლექსიკონი

მომენტი

განიხილავენ ორი ტიპის მომენტს: საწყისსა და ცენტრალურს.

საწყისი (ან საწყისის მიმართ) \( m \)-ური რიგის მომენტი წარმოადგენს შემთხვევითი ცვლადის ნულიდან გადახრის \( m \)-ური ხარისხის მათემატიკურ ლოდინს: $$ E((X-0)^m)=E(X^m), $$ სადაც \( m=0,1,2,… \).

შესაბამისად, ნულოვანი რიგის საწყისი მომენტი იქნება \( E(X^0)=1 \), პირველი რიგის საწყისი მომენტი იქნება \( E(X^1)=E(X) \), იგივე საშუალო და ა. შ.

\( m \)-ური რიგის ცენტრალური მომენტი წარმოადგენს შემთხვევითი ცვლადის საშუალოდან გადახრის \( m \)-ური ხარისხის მათემატიკურ ლოდინს: $$ E((X-\mu)^m), $$ სადაც \( \mu \equiv E(X) \) შემთხვევითი \( X \) ცვლადის საშუალოა.

ბუნებრივია, პირველი რიგის ცენტრალური მომენტი 0-ია, ხოლო მეორე რიგის კი – დისპერსია. სხვათა შორის, მეორე რიგის ცენტრალური მომენტი შესაძლებელია გამოისახოს პირველი და მეორე რიგის საწყისი მომენტებით: $$ E((X-\mu)^2)=E(X^2)-E^2(X)=E(X^2)-\mu^2. $$