ბიზნეს ანალიტიკოსის ლექსიკონი

პარამეტრი

ინგლ. parameter

პარამეტრი წარმოადგენს ზოგად სახელწოდებას პოპულაციის ან მოდელის რიცხვითი მახასიათებლებისა. მაგალითად, პოპულაციური დისპერსია ან პუასონის განაწილების მოდელში საშუალო მნიშვნელობა პარამეტრებია.

თუკი პოპულაციის ნაცვლად ხელთ გვაქვს შერჩევის რაიმე რიცხვითი მახასიათებელი, მაშინ მას სტატისტიკურ მაჩვენებელს უწოდებენ.