ბიზნეს ანალიტიკოსის ლექსიკონი

სამომხმარებლო კალათის ანალიზი

(ინგლ. market basket analysis): მოიცავს მომხმარებელთა მიერ განხორციელებულ ტრანზაქციათა შესწავლასა და დამუშავებას შეძენილი პროდუქტების მიხედვით.

სრული ბმა

(ინგლ. complete linkage): კლასტერულ ანალიზში იერარქიული დაჯგუფების მეთოდი, რომლის მიხედვით ორი კლასტერის გაერთიანება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად მსგავსია ყველაზე შორს მდგარი ორი დაკვირვება (თითო დაკვირვება თითოეული კლასტერიდან).