2. ეკონომიკურ მონაცემთა სტრუქტურა

ეკონომიკური მონაცემები სხვადასხვა ტიპისაა. ხშირად საჭიროა ამ ტიპთა გათვალისწინება ეკონომეტრიკული ანალიზისას, რათა დამაჯერებელი შედეგები მივიღოთ. ქვემოთ განვიხილავთ ძირითად ტიპებს. ჯვარედინ-სექციური მონაცემების კომპლექტი ინგლ. cross-sectional data ამ ტიპის კომპლექტი შეიცავს ინფორმაციას ადამიანების, ოჯახების, ქალაქების, ქვეყნების და სხვათა შესახებ და ის შეგროვებულია დროის მოცემულ მომენტში. თუმცა, აუცილებელი არაა, რომ მონაცემთა შეგროვება ზუსტად ერთ დროს განხორციელდეს. მაგალითად, 100 […]

1. რა არის ეკონომეტრიკა?

სიტყვა-სიტყვით თუ ვთარგმნით, „ეკონომეტრიკა“ ეკონომიკის „გაზომვას“ ნიშნავს. თუმცა, ეკონომეტრიკის არსი გაცილებით ფართოა და მისი განმარტება მრავალმხრივ შეიძლება. ქვემოთ მოვიყვანთ რამდენიმე შესაძლო (შემოკლებულ) ვარიანტს, თუ როგორ ესმოდათ და ესმით ეს დისციპლინა მეცნიერ-მკვლევარებს: – ეკონომეტრიკა ეს არის მეცნიერება ეკონომიკური მონაცემების სტატისტიკური დამუშავების შესახებ, რათა მათემატიკური ეკონომიკის მოდელების ემპირიული და რაოდენობრივი ანალიზი ჩატარდეს; – ეკონომეტრიკა შესაძლებელია განიმარტოს როგორც […]