ბიზნეს ანალიტიკოსის ლექსიკონი

თანხვედრის კოეფიციენტი

თანხვედრის კოეფიციენტი გამოიყენება იმ დაკვირვებათა შორის მანძილის გასაზომად, რომელთა კომპონენტები (ცვლადები) კატეგორიული ტიპისაა. იგი გამოითვლება როგორც ფარდობა თანმხვედრი კომპონენტების რაოდენობისა კომპონენტების სრულ რაოდენობასთან.

მაგალითად, თუკი ერთი დაკვირვებაა \( x= \) (“არა”,1,”დიახ”,”ქალი”), ხოლო მეორე კი – \( y= \) (“არა”,2,”დიახ”,”მამაკაცი”), მაშინ თანხვედრის კოეფიციენტი იქნება \( 2/4 \), რადგან ამ დაკვირვებებში პირველი და მესამე კომპონენტები ერთნაირი სიდიდეებია.

თანხვედრის კოეფიციენტის ერთგვარ ნაკლს წარმოადგენს ის, რომ ეს კოეფიციენტი ნულოვან კომპონენტებს დაკვირვებათა მსგავსების მანიშნებლად აღიქვამს. მაგალითად, თუკი ორ მოხმარებელზე დაკვირვებებში ერთ-ერთი კომპონენტი აღწერს ინფორმაციას აქვს თუ არა მომხმარებელს განვადება, თანმხვედრი მნიშვნელობა 0 (ანუ “არა”) მაინც არ მიუთითებს სრულ მსგავსებაზე: შესაძლოა პირველ მომხმარებელს სამაგიეროდ ჰქონდეს იპოთეკური სესხი, ხოლო მეორეს კი – ავტო სესხი. ამ ნაკლის კომპენსირებას ნაწილობრივ ახდენს ჯაკარდის კოეფიციენტი.