აბსოლუტური ცდომილება

(ინგლ. absolute error): სხვაობის აბსოლუტური სიდიდე დაკვირვებასა და რაიმე მოდელით შეფასებულ მნიშვნელობას შორის.