ბიზნეს ანალიტიკოსის ლექსიკონი

კლასტერის ცენტროიდი

კლასტერის ცენტროიდი მიიღება კლასტერში დაკვირვებათა კომპონენტების გასაშუალოებით.

მაგალითად, თუკი კლასტერი შედგება ორი დაკვირვებისგან \( x=(11, 250, 81) \) და \( y=(5, 180, 69) \), მაშინ კლასტერის ცენტროიდი იქნება \( c=(8, 215, 75) \)