ბიზნეს ანალიტიკოსის ლექსიკონი

ელემენტარულ ხდომილებათა სივრცე

ელემენტარულ ხდომილებათა სივრცე (სხვაგვარად, სრული სივრცე) წარმოადგენს შემთხვევითი ექსპერიმენტის ელემენტარულ ხდომილებათა სრულ ერთობლიობას. იგი, როგორც წესი, აღინიშნება S ასოთი ან \( \Omega \) სიმბოლოთი.

მაგალითად, მონეტის აგდებისას $$ S = {‘საფასური’, ‘გერბი’} $$