1.2. რომელი ფუნქციები გამოიყენება სიხშირული განაწილებისთვის Google Sheets-ში?

Google Sheets-ში მონაცემთა სიხშირული განაწილების აგება, ყველაზე მარტივად, შესაძლებელია FREQUENCY ფუნქციის მეშვეობით. თუმცა მანამდე უნდა დავადგინოთ ინტერვალები. დავუშვათ, მონაცემები მოცემულია A2:A20 უჯრებში: ასევე, დავუშვათ, რომ სიხშირული განაწილების აგება გვსურს 4 ინტერვალისთვის. შევიტანოთ ეს ინფორმაცია D2 უჯრაში, ხოლო D3 უჯრაში კი ჩავწეროთ ფორმულა ინტერვალის სიგრძის გამოსათვლელად ROUNDUP, MAX, ROUNDDOWN და MIN ფუნქციების გამოყენებით. D4 უჯრაში კი […]

1.1. მონაცემთა ტიპები. მონაცემთა რიცხობრივი და გრაფიკული წარმოდგენა

მონაცემები, რომელთა დამუშავება და ანალიზიც ხორციელდება სტატისტიკური მეთოდებით, შეგვიძლია ორ ტიპად დავყოთ: რაოდენობრივი – ასეთი მონაცემები იძლევა ინფორმაციას რაიმეს რაოდენობის შესახებ. მაგალითად, სტუდენტთა რაოდენობები უნივერსიტეტის სალექციო ოთახებში დილის $ 9 $ საათზე, ავარიების დღიური რაოდენობები მთავარ ავტომაგისტრალზე სადღესასწაულო დღეებში, კერძების ფასები რესტორნის მენიუში, მოთამაშეთა სიმაღლეები საკალათბურთო გუნდში და ა.შ. კატეგორიული (იგივე ხარისხობრივი, თვისობრივი) – ასეთი […]

1. სტატისტიკის საწყისი ცნებები

შესავალი სტატისტიკას უდიდესი გამოყენება აქვს თითქმის ყველა დარგში, მაგრამ მისი საჭიროება განსაკუთრებით ბიზნესსა და ეკონომიკაში ჩანს. საქმე იმაშია, რომ ბიზნესსა და ეკონომიკაში მენეჯერული გადაწყვეტილებები ხშირად მიიღება ისეთ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომელიც არასრულია, ანუ – გაურკვევლობის პირობებში. მაგალითად, წარმოვიდგინოთ, რომ გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა წინაშე დგას კითხვა უნდა გაფართოვდეს თუ არა კომპანია ახალ რეგიონებში, ან უნდა შეიზღუდოს თუ […]