BLOGS

#სტატისტიკისბლოგი
Davit Tutberidze

9.2. ალბათობის სიმკვრივის ფუნქცია

მიუხედავად იმისა, რომ კუმულატიური ალბათობის ფუნქციის მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია უწყვეტი ცვლადის ალბათობების დათვლა, ხშირად უფრო სასარგებლოა ალბათობის ამსახველი სხვა ტიპის ფუნქცია, რომელსაც ეწოდება ალბათობის სიმკვრივის

წაიკითხე მეტი »
#სტატისტიკისბლოგი
Davit Tutberidze

9.1. უწყვეტი შემთხვევითი ცვლადის კუმულატიური ალბათობის ფუნქცია

განსაზღვრება 9.1.1. უწყვეტი შემთხვევითი ცვლადის კუმულატიური ალბათობის ფუნქცია, \( F(x) \), გამოსახავს ალბათობას იმისა, რომ \( X \) ცვლადი არ აღემატება \( x \) სიდიდეს:

წაიკითხე მეტი »
#სტატისტიკისბლოგი
Davit Tutberidze

9. უწყვეტი ალბათური განაწილებები. თანაბარი განაწილება

შესავალი წინა თავებში ბევრი ვისაუბრეთ დისკრეტულ შემთხვევით ცვლადებზე. კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვათ, რომ შემთხვევითი ცვლადი დისკრეტული ტიპისაა, თუკი ის მნიშვნელობებს იღებს თვლადი სიმრავლიდან. სტუდენტთა რაოდენობა

წაიკითხე მეტი »
#სტატისტიკისბლოგი
Davit Tutberidze

8.5. რომელი ფუნქციები გამოიყენება Google Sheets-ში დისკრეტული ცვლადისთვის ალბათობის დასათვლელად?

Google Sheets აღჭურვილია სპეციალური ფუნქციებით ბინომიალური, ჰიპერგეომეტრიული და პუასონის შემთხვევითი ცვლადებისთვის ალბათობების დასათვლელად. ბინომიალური ცვლადისთვის ფუნქციას აქვს შემდეგი სახე: სადაც num_successes წარმოადგენს წარმატებათა იმ რაოდენობას,

წაიკითხე მეტი »
#სტატისტიკისბლოგი
Davit Tutberidze

8.4. პუასონის შემთხვევითი ცვლადი და მისი ალბათური განაწილება

დავუშვათ, ბანკის მენეჯერი ყოველ სამუშაო დღეს აკვირდება რამდენი სასესხო განაცხადი შემოდის კლიენტებისგან და ხანგრძლივი დაკვირვების შემდეგ დაადგინა, რომ: დღის განმავლობაში შემოსული განაცხადების საშუალო რაოდენობა არ

წაიკითხე მეტი »

8.3. ჰიპერგეომეტრიული შემთხვევითი ცვლადი და მისი ალბათური განაწილება

წინა ქვეთავში განვიხილეთ მაგალითი ურნასა და ბურთებზე, სადაც საქმე გვქონდა ბინომიალურ ექსპერიმენტთან. ახლა კი წარმოვიდგინოთ, რომ ურნიდან ამოღებულ ბურთს უკან არ ვაბრუნებთ. მაშინ ცხადია, რომ

წაიკითხე მეტი »

ასოცირების დასაჯერობა

(ინგლ. association confidence): სიდიდე, რომლითაც ფასდება რამდენად მოსალოდნელია ასოცირების წესით მოცემული წინაპირობის შემთხვევაში მოცემული შედეგის დადგომა.

მეტი »

ასოცირების ეფექტიანობა

(ინგლ. lift ratio): სიდიდე, რომელიც აფასებს რამდენად გამოსადეგია ასოცირების წესი ასოცირების შედეგის წინასწარმეტყველებისთვის მოცემულ წინაპირობაზე დაყრდნობით.

მეტი »

ასოცირების შედეგი

(ინგლ. consequent): ასოცირების წესის ის ნაწილი, რომელიც შეესაბამება წინაპირობის ჭეშმარიტობის შემთხვევაში დამდგარ ფაქტს.

მეტი »

ასოცირების წესები

(ინგლ. association rules): წესები, რომლებიც ეფუძნება პირობით განცხადებებს მომხმარებელთა მიერ განხორციელებულ ტრანზაქციებთან მიმართებაში. ისინი ალბათური ტიპის სტრუქტურის მქონეა და აღწერს წინაპირობასა და შედეგს შორის კავშირს.

მეტი »

ასოცირების წინაპირობა

(ინგლ. antecedent): ის კრიტერიუმი ასოცირების წესში, რომელზე დაყრდნობითაც დგება შედეგი მომხმარებლის მიერ განხორციელებულ ქმედებაში (ტრანზაქციაში, შენაძენში).

მეტი »

დოკუმენტი

(ინგლ. document): ტექსტის მაინინგის პროცესში ანალიზის ცალკეული ობიექტი, ტექსტური ერთეული.

მეტი »

ევკლიდური მანძილი

(ინგლ. euclidean distance): გამოიყენება რაოდენობრივ დაკვირვებათა შორის განსხვავებულობის (ან მსგავსების) გასაზომად. იგი გამოითვლება დაკვირვების კომპონენტებს შორის სხვაობათა კვადრატების ჯამიდან ფესვის ამოღებით.

მეტი »

იერარქიული დაჯგუფება

(ინგლ. hierarchical clustering): წარმოადგენს კლასტერული ანალიზის ერთ-ერთ მეთოდს. მისი მეშვეობით დაკვირვებები ეტაპობრივად ჯგუფდება კლასტერებში. დაჯგუფება იწყება ვიწრო კლასტერებში და გრძელდება მათი აგრეგირებით შედარებით ფართო კლასტერებში (იგივე “ქვემოდან-ზემოთ” მიდგომა).

მეტი »

კლასტერული ანალიზი

(ინგლ. cluster analysis): დაკვირვებათა დაჯგუფების პროცესი, რომლის მეშვეობითაც, მოგროვებულ მონაცემებსა და მათ შორის მსგავსების (ან განსხვავებულობის) წესზე დაყრდნობით, ჯგუფში ხვდება მსგავსი დაკვირვებები. ამ ჯგუფებს კლასტერები ეწოდება.

მეტი »

მარკირება

ინგლ. tokenization. ტექსტის მაინინგის ერთ-ერთი საწყისი ეტაპი, რომლის დროსაც დასამუშავებელი ტექსტური ინფორმაცია აღიწერება სინონიმების ცნებაზე დაყრდნობით, საერთო განზოგადებული ტერმინების (მარკერების) საშუალებით.

მეტი »

მხოლობითი ბმა

(ინგლ. single linkage): კლასტერულ ანალიზში იერარქიული დაჯგუფების მეთოდი, რომლის მიხედვით ორი კლასტერის გაერთიანება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად მსგავსია ყველაზე ახლოს მდგარი ორი დაკვირვება (თითო დაკვირვება თითოეული კლასტერიდან).

მეტი »

სრული ბმა

(ინგლ. complete linkage): კლასტერულ ანალიზში იერარქიული დაჯგუფების მეთოდი, რომლის მიხედვით ორი კლასტერის გაერთიანება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად მსგავსია ყველაზე შორს მდგარი ორი დაკვირვება (თითო დაკვირვება თითოეული კლასტერიდან).

მეტი »

სტატისტიკა

(ინგლ. statistics): არის მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის მონაცემების შეგროვების, წარმოდგენის, ანალიზისა და ახსნის წესებს.

მეტი »

ტერმინების სიხშირული მატრიცა

(ინგლ. frequency term-document matrix) ცხრილი, რომელიც აიგება ტექსტის მაინინგის პროცესში და ასახავს სხვადასხვა ტერმინის სიხშირეს (ტერმინის განმეორებათა რაოდენობას) ტექსტურ ერთეულებში (დოკუმენტებში).

მეტი »