ბიზნეს ანალიტიკოსის ლექსიკონი

აბსოლუტური ცდომილება

ინგლ. absolute error

აბსოლუტური ცდომილება სხვაობის აბსოლუტური სიდიდეა დაკვირვებასა და რაიმე მოდელით შეფასებულ მნიშვნელობას შორის: $$ |x-\hat{x}| $$ სადაც \( x \) დაკვირვების ფაქტიური მნიშვნელობაა, ხოლო \( \hat{x} \) კი შეფასება.